OCHRANA SÚKROMIA

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko pri prevádzkovaní platformy AXA Health Keeper

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť AXA Management Services s.r.o., so sídlom: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 256 72 703, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 60002 podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 008 056, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Po, vložka č. 3043/B (ďalej len „AXA“ alebo „prevádzkovateľ“).

AXA zriadila funkciu zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov alebo Data Privacy Officera, ktorý dohliada na riadne spracovanie osobných údajov. Na neho sa môžete obrátiť vo veci ochrany osobných údajov či pri uplatňovaní práv súvisiacich so spracovaním osobných údajov, a to písomne na e-mailovú adresu [email protected] alebo korešpondenčne na adresu AXA, Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Na aké účely spracovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa spracúvajú na nasledujúce účely:

 • na účely registrácie, vedenie účtu a používanie platformy AXA Health Keeper.

Ak ste nám udelili súhlas, osobné údaje spracovávame aj na nižšie uvedené účely:

 • Spracovanie osobných údajov vrátane údajov o zdravotnom stave na účely profilovania alebo automatizovaného vyhodnocovania na zasielanie odporučení v oblasti zdravého životného štýlu a psychológie. Tento súhlas je nevyhnutný na správne dosiahnutie účelu a funkčnosti platformy AXA Health Keeper.
 • Zasielanie obchodných oznamov alebo noviniek, či už všeobecných alebo upravených na mieru (na základe tzv. profilovania a automatizovaného rozhodovania) pre každého používateľa, týkajúcich sa zdravia, zdravotnej starostlivosti, celkového zdravia a pohody, cvičenia, výživy a zdravého životného štýlu, a to vrátane ponúk aplikácií a produktov externých partnerov pôsobiacich v tejto oblasti..
 • Osobné profilovanie na základe správania pri používaní internetu, sociokultúrnych faktorov a používania techník spracovania dát veľkých údajov (big data) na analýzu trhu a informovanie používateľa o službách pre zdravie a celkovú pohodu, zdravotnej starostlivosti, cvičení, výžive a zdravých životných štýloch, ktoré ho môžu zaujímať (tzv. cookies).
 • Profilovanie a vyplňovanie prieskumu a kontroly za účel poskytnutia osobných odporúčaní používateľovi o zdraví a životnom štýle. Toto profilovanie sa bude vykonávať len po registrácii používateľa a len ak sú vyplnené príslušné časti platformy AXA Health Keeper pre prieskumy a zdravotné prehliadky (vyplnenie je nepovinné).

Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov je založené na princípe dobrovoľnosti, v prípade neudelenia súhlasu to nemá žiadne právne dôsledky. No pre optimálnu funkčnosť a personifikáciu platformy AXA Health Keeper ich odporúčame udeliť.

 

Aké osobné údaje spracovávame?

Spracovávame výhradne taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracovania.

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, IP adresa, pohlavie

Kontaktné údaje: e-mailová adresa

Geolokačné údaje: ide o geografické údaje z webového prehliadača a elektronického zariadenia, v ktorom máte inštalovanú platformu AXA Health Keeper (vo vašom elektronickom zariadení v nastavení možno službu jednoducho zneprístupniť).

Údaje o zdravotnom stave: ide o súbor informácií, zdravotných údajov, ktoré dobrovoľne uvediete pri vyplňovaní testu v oblasti zdravého životného štýlu a psychológie. Ide najmä o informácie o hmotnosti, výške, tlaku, či ste nefajčiar, výpočet body mass indexu (BMI), riziko kardiovaskulárnych ochorení, výpočet zdravotného veku, sebavedomia, pitia alkoholu, problémov s štítnou žľazou a iné.

 

Používame automatizované spracovanie a profilovanie vašich osobných údajov?

 

Áno, ak ste nám na uvedené udelili súhlas. Automatizované spracovanie je také spracovanie osobných údajov, pri ktorom sa používajú automatizované informačné systémy, ako sú aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky atď. Cieľom takéhoto spracovania je vyhodnocovanie testov v rámci platformy, zasielanie obchodných oznamov a odporúčaní v oblasti zdravého životného štýlu a psychológie.

 

Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup AXA, jej zamestnanci a prípadne zmluvní sprostredkovatelia a ďalší, pozri nižšie, ktorí nám externe zaisťujú správu či technickú podporu aplikácie AXA Health Keeper.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov a sú tiež viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby sa dodržal čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

 

 • AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL (ďalej len „APPS”) so sídlom na adrese 28043 Madrid, Emilio Vargas 6; daňové identifikačné číslo (C.I.F.) je A-86154341, spoločnosť je riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri pre Madrid, Tomo 28,459, Folio 201, časť 8, stránka 512 428, 1. vstup. AXA S.A., jediný člen APPS, má sídlo v 25 Avenue Matignon, 75008 Paríž (Francúzsko) a je riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri pre Paríž pod číslom 572093920 RCS za účelom riadnej správy, vývoja a udržiavania platformy AXA Health Keeper.

 

 • Spoločnosti INITHEALTH S.L., so sídlom na adrese calle Uribitarte 5, 2ª, 48001 Bilbao, za účelom riadnej správy, vývoja a udržiavania platformy Health Keeper.

 

 • AXA životní pojišťovna a.s., IČ 61859524, so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 2831, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1327/B a to na účely identifikácie používateľa ako klienta spoločnosti

 

 • Havas Worldwide Prague a.s., IČ 63079054, so sídlom Letenské sady č.p. 1500 /EXPO 58/, 170 00 Praha 7, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 3138, a to na účely rozosielania obchodných oznamov a marketingovej komunikácie.

 

 • SPRINX s.r.o., IČ 25067702, so sídlom Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 46830, a to na účely rozosielania obchodných oznamov a marketingovej komunikácie

 

 • Na žiadosť verejnoprávnych orgánov, ako je napríklad Polícia SR, súdne orgány, orgán dohľadu a i. sme povinní na základe zákona odovzdať im vaše osobné údaje.

 

 

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania registrácie na platforme AXA Health Keeper a ďalej po dobu 5 rokov. Potom sa pristúpi k riadnej likvidácii osobných údajov.

Aké práva máte v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov a ako si ich môžete uplatniť?

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracovávaní osobných údajov si môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracovaní vašich osobných údajov:

Obsahom informácií sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne i zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o predaní osobných údajov do tretích krajín, doba uchovania osobných údajov, oprávnené záujmy, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú alebo nespracúvajú, a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o svojich právach, o práve podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade predávania osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov.

Právo na opravu:

Spracovávame vaše neaktuálne či nepresné osobné údaje? Zmenil ste meno, e-mailovú adresu? Informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo na zabudnutie):

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania registrácie a nasledujúcich 5 rokov. Ak si neprejete, aby sme naďalej uchovávali vaše osobné údaje, môžete si uplatniť toto právo.

Právo na obmedzenie spracovania:

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenos údajov:

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie:

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.. Námietku môžete uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet či sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov:

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27..

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť v spoločnosti AXA, a to zavolaním na infolinku  +421 2 29 29 29 29 a objasnením svojej požiadavky alebo e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne na sídlo či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Kolárska 6, 811 06  Bratislava.

Všetky informácie a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si z tohoto dôvodu vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení, vrátanie uvedenia dôvodu, by sme vás informovali.

Ako môžem odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

 

Odvolať súhlas na jednotlivé účely môžete priamo na platforme AXA Health Keeper po prihlásení v časti „Nastavenia“.

 

Odvolanie súhlasu je možné poslať aj písomne na adresu spoločnosti AXA či elektronicky na [email protected] .

 

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 1. a) Kto odvolanie podáva. Uveďte svoje meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vedeli, kto ste.
 2. b) Uveďte, komu odvolanie podávate.
 3. c) Uveďte výslovne, že si neprejete, aby sme ďalej spracovávali vaše osobné údaje, a to na aké účely.
 4. d) Vlastnoručný podpis (v prípade listinného podania).

 

 

Čo je zdrojom údajov, ak ich neposkytol držiteľ údajov?

Osobné údaje získavame výhradne od vás, a to v rámci registrácie na platforme AXA Health Keeper a pri jej používaní.