ODOBERAŤ NOVINKY

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL a AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko

 

Kto je prevádzkovateľ údajov?

Správcom osobných údajov je spoločnosť  AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL so sídlom na adrese Calle Emilio Vargas 6, 28043 Madrid (Španielsko).

 

Správcom osobných údajov je tiež spoločnosť AXA Management Services s.r.o., so sídlom: Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 256 72 703, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č. 60002 podnikajúca v SR prostredníctvom organizačnej zložky: AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, so sídlom: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 008 056, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Po, vložka č. 3043/B

 

Na aké účely spracúvame vaše údaje?

Údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 

 • Zasielanie všeobecných e-mailových newsletterov alebo newsletterov s názvom „Novinky“ (ďalej len „Novinky“) upravených na mieru, ktoré obsahujú rady, tipy a ďalšie informácie súvisiace so zdravím, zdravotnou starostlivosťou, fyzickou a psychickou pohodou, cvičením, stravou a zdravým životným štýlom ako aj ponuky tretích strán v nadväznosti na tieto témy. Novinky sa smú posielať len na základe výslovného súhlasu používateľa.

 

 • Nadviazanie na odosielanie Noviniek. (otvorené e-maily, odkazy, na ktoré používateľ klikol, analýza odoslaných e-mailov).

 

V každom prípade sa osobné údaje budú spracúvať dôverne a v primeranom, relevantnom rozsahu s ohľadom na vyššie uvedené účely a príležitostne požiadame o potvrdenie súhlasu s ich spracovaním.

 

Na akom zákonnom základe spracúvame osobné údaje?

 

Spoločnosť AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL a AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko spracúva údaje na základe:

 

 • Súhlasu používateľa s odosielaním e-mailových Noviniek.

 

Kto je príjemcom údajov?

 

Osobné údaje okrem nasledujúcich prípadov nesprístupňujeme tretím stranám a to vždy na základe udeleného súhlasu používateľa:

 

 • Zabezpečovatelia služieb s zaisťujúci odoslanie a nadväzujúce odosielanie e-mailových Noviniek.

 

Medzinárodný prenos osobných údajov

 

Na dosiahnutie hlavného účelu môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené aj zabezpečovateľom služieb v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ako je napr. USA, vrátane krajín, ktoré nemajú úroveň zabezpečenia údajov porovnateľnú s EÚ. Aj v takom prípade však budú údaje spracované v prísnom súlade so španielskymi a európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov.

 

Okrem toho podnikneme nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

 

Záväzné vnútropodnikové pravidlá, Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, Štandardné zmluvné doložky.

 

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje po zrušení odberu Noviniek z platformy AXA Health Keeper?

 

Po skončení účelu , za ktorým boli osobné údaje zhromaždené, budú tieto zablokované a budú k dispozícii len súdom, úradu generálneho prokurátora alebo príslušným štátnym orgánom, predovšetkým orgánom so zameraním na ochranu osobných údajov, aby poslúžili overenie plnenia povinností pri spracovaní údajov, do doby ich premlčania.

 

Po uplynutí zákonných lehôt na spracovanie osobných údajov, AXA Health Keeper vaše údaje zlikviduje.

 

Aké práva máte v prípade spracovania vašich osobných údajov?

 

Ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek poslať písomnú žiadosť o uplatnení vašich práv na adresu AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL, Dpto. CRM, Calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, a do správy uveďte „Datos de usuario“ (používateľské údaje). V súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov by mala táto správa obsahovať nasledujúce informácie o dotknutej osobe: meno a priezvisko, adresu a účel notifikácie, fotokópiu slovenského dokladu totožnosti alebo iného platného dokladu, ktorý potvrdzuje identitu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu konajúceho v mene dotknutej osoby, a  popis uplatňovaného práva.

Práva si môžete uplatniť aj v spoločnosti AXA Management Services s.r.o., organizačná zložka Slovensko, a to uvedením svojej požiadavky telefonicky na AXA linke  +421 2 29 29 29 29 alebo e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne na sídlo či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Kolárska 6, 811 06  Bratislava.

 

 

Svoje práva si môže uplatniť aj prostredníctvom e-mailových adries: [email protected] alebo [email protected], na základe rovnakých podmienok, aké sa uvádzajú v odseku vyššie, pričom v predmete uveďte uplatňované právo:

 

Medzi práva subjektov údajov patria:

 

 • Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo na potvrdenie, či sa osobné údaje spracúvajú alebo nespracúvajú, a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobe uchovávania osobných údajov, informácie o svojich právach, o práve podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade predávania osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Máte právo na poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov.

 

 • Právo na opravu a vymazanie

Spracovávame vaše neaktuálne či nepresné osobné údaje? Zmenil ste meno, e-mailovú adresu? Informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Osobné údaje uchovávame po dobu trvania registrácie a nasledujúcich 5 rokov. Ak si neprejete, aby sme naďalej uchovávali vaše osobné údaje, môžete si uplatniť toto právo.

 

 • Právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

 

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.. Námietku môžete uplatniť aj proti automatizovanému rozhodovaniu.

 • Právo na prenos údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

 • Automatické rozhodovanie a profilovanie

Okrem vyššie uvedených práv máte v prípade automatického rozhodovania a profilovania právo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu v spoločnosti AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES S.A. UNIPERSONAL.

 

 • Iné

Podobne pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo pre medzinárodnú organizáciu máte právo byť informovaný/-á o spôsobe, akým sa dá získať alebo si pozrieť kópia príslušných bezpečnostných opatrení súvisiacich s prenosom.

 

 • Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

 

Odvolať súhlas na jednotlivé účely môžete priamo na platforme AXA Health Keeper po prihlásení v časti „Nastavenia“.

 

Odvolanie súhlasu je možné poslať aj písomne na adresu spoločnosti AXA či elektronicky na [email protected] .

 

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 1. a) Kto odvolanie podáva. Uveďte svoje meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás mohli identifikovať.
 2. b) Uveďte ktorému správcovi odvolanie súhlasu podávate.
 3. c) Uveďte výslovne, že si neprejete, aby sme ďalej spracovávali vaše osobné údaje, a akých účelov sa odvolanie týka.
 4. d) Vlastnoručný podpis (v prípade listinného podania).

 

V prípade pochybností alebo ďalších otázok o uplatňovaní svojich práv alebo o spracovaní osobných údajov vo všeobecnosti sa môže obrátiť na zodpovednú osobu na adrese [email protected] alebo tiež [email protected]

 

 • Právo podať podnet či sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov:

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť v spoločnosti AXA, a to telefonicky zavolaním na AXA linku  +421 2 29 29 29 29 alebo e-mailom na adresu [email protected] alebo písomne na sídlo či na korešpondenčnú adresu spoločnosti Kolárska 6, 811 06  Bratislava.

 

Všetky informácie a vyjadrenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si z tohoto dôvodu vyhradzujeme právo účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

 

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť až o dva mesiace. O predĺžení, vrátanie uvedenia dôvodu, by sme vás informovali.

 

Máte právo podať sťažnosť aj na národný regulačný úrad (Agencia Española de Protección de Datos at C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid alebo telefonicky na číslo 912663517).