PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK A APLIKÁCIE AXA HEALTH KEEPER OD SPOLOČNOSTI AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL

 

 1. ÚVOD, PRÁVNE INFORMÁCIE A INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL

AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL vlastní webové stránky hosťované pod doménou sk.axahealthkeeper.com a aplikáciu AXA Health Keeper SK. Prostredníctvom týchto webových stránok a aplikácie spoločnosť ponúka používateľom výhody, globálne riešenia a obsah prostredníctvom využitia všetkých typov informačných a komunikačných technológií pre služby spojené sa zdravotnou starostlivosťou, zdravým životným štýlom a celkovým osobným zdravím a pohodou.

Spoločnosť AXA PEOPLE PROTECTOR SERVICES, S.A. UNIPERSONAL (ďalej len „APPS”) má sídlo v na adrese 28043 Madrid, Emilio Vargas 6; jej daňové identifikačné číslo (C.I.F.) je A-86154341 a spoločnosť je riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri pre Madrid, Tomo 28,459, Folio 201, časť 8, stránka 512 428, 1. vstup. AXA S.A., jediný člen APPS, má sídlo v 25 Avenue Matignon, 75008 Paríž (Francúzsko) a je riadne zaregistrovaná v Obchodnom registri pre Paríž pod číslom 572093920 RCS.

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na používanie webových stránok sk.axahealthkeeper.com a aplikácie AXA Health Keeper SK, a na vzťahy medzi platformou AXA Health Keeper a jej používateľmi za účelom poskytovania ich výhod, obsahu a služieb. Pri registrácii musia všetci používatelia prijať tieto podmienky. Tieto podmienky sú okrem toho doplnené o zásady ochrany osobných údaj a sú k dispozícii všetkým používateľom.  Niektoré služby webových stránok prístupné používateľom môžu podliehať špecifickým podmienkam, predpisom a pokynom, ktoré môžu v určitých prípadoch nahrádzať, doplňovať či meniť všeobecné podmienky a ktoré musia prijať všetci používatelia pred poskytnutím príslušnej služby.

Poskytovanie webových služieb bude obmedzené na dobu, počas ktorej sú používatelia online, alebo počas ktorej trvá poskytovanie akýchkoľvek služieb. Všetci používatelia si preto musia pozorne prečítať právne upozornenia nahrané na webových stránkach zakaždým, keď ich chcú používať, pretože sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 1. DEFINÍCIA A ZÁKLADNÉ KONCEPTY

2.1. Čo je platforma AXA Health Keeper?

Platforma AXA Health Keeper sú webové stránky a aplikácie patriace APPS. Platforma ponúka používateľom zaujímavý obsah týkajúci sa zdravia a celkovej pohody a množstvo špeciálnych funkcií.

2.2. Kto môže používať platformu AXA Health Keeper?

Platforma AXA Health Keeper je otvorená širokej verejnosti. Registráciou môže ktokoľvek používať a zdieľať všetky jej časti a obsah.

2.3. Aké výhody majú registrovaní používatelia platformy AXA Health Keeper?

Registrovaní používatelia platformy môžu využívať všetky funkcie a obsah webových stránok a aplikácie:

 • Domáca stránka
 • Novinky (Blog)
 • Právne informácie
 • Kontaktné údaje
 • Informácie o súboroch cookie
 • Odkaz na sociálne siete platformy (Facebook, Twitter a Google+)
 • Odkaz na obchody, kde si možno stiahnuť aplikáciu (Apple Store a Google Play)
 • Prístup k požiadaniu o pozvánku
 • Prístup k spusteniu registrácie
 • Prístup k registrovaniu činnosti

Pri používaní aplikácie možno po jej stiahnutí a zároveň po prihlásení do účtu používať nasledujúci obsah:

 • Domáca stránka
 • Prístup k požiadaniu o pozvánku
 • Prístup k spusteniu registrácie
 • Prístup k registrovaniu činnosti

Ak je používateľ už zaregistrovaný alebo vstúpi do aplikácie či na webové stránky (sk.axahealthkeeper.com), bude môcť využiť nasledujúce časti či služby dostupné na uvedených webových stránkach alebo v aplikácii:

 • Časový plán: Stránka činnosti používateľa
 • Registrácie činnosti a výzvy: stránky, kde si používateľ môže synchronizovať činnosti a ručne zadať činnosti i definovať výzvy.
 • Časť sa zdravotnými tipy: stránka, kde používateľ nájde články vzťahujúce sa k celkovému zdraviu, pohode a športu.
 • Časť na sledovanie priebehu a plnenia činností a výziev: časť, kde používateľ môže sledovať svoju doterajšiu a súčasnú činnosť.
 • Používateľský profil: časť, kde si používateľ môže upraviť či kontrolovať osobné a zdravotné údaje, získané body, herný systém a pridružené výhody, spravovať synchronizované aplikácie, kam mu chodia pozvánky a kde môže obmedziť alebo rozšíriť rozsah prístupu k sociálnym sieťam.

2.4. Odmietnutie zodpovednosti za služby a produkty tretích strán

Spoločnosť APPS nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za informácie, obsah, potvrdenia ani prehlásenia obsiahnuté v produktoch a službách tretích strán ponúkaných prostredníctvom webových stránok či aplikácie AXA Health Keeper. Táto zodpovednosť zostáva na strane dodávateľov uvedených produktov a služieb.

Všetci používatelia si sú vedomí, že APPS a platforma AXA Health Keeper sú len prostredníkom medzi používateľmi a dodávateľmi služieb a obsahu.

2.5. Zásady ochrany osobných údajov

Všetci používatelia sa musia oboznámiť sa zásadami na ochranu osobných údajov, a to ešte pred samotnou registráciou.

Na účely Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR) a ďalších platných predpisov môžu všetci používatelia získať ďalšie a podrobné informácie na nasledujúcom odkaze: zásady ochrany osobných údajov.

2.6. Zrušenie registrácie z platformy AXA Health Keeper

Používateľ môže jednostranne zrušiť registráciu na používanie platformy. Na tento účel musí zaslať e-mail na adresu [email protected] žiadosť o zrušenie registrácie s predmetom správy „žiadosť o zrušenie registrácie”.

APPS si vyhradzuje právo priamo a automaticky zrušiť registráciu každého používateľa, ktorý poruší pravidlá týchto podmienok alebo ktorý neoprávnene využíva výhody ponúkané prostredníctvom platformy. Taký používateľ môže byť neskôr zodpovedný za následky takéhoto porušenia pravidiel.

Každý registrovaný používateľ, ktorému bola zrušená registrácia používania platformy, už nebude mať nárok na výhody, služby, obsah ani akcie platformy.

2.7. Neprijatie korešpondencie a noviniek

Všetci používatelia, ktorí nechcú dostávať e-maily, môžu použiť tlačidlo v spodnej časti e-mailov APPS alebo môžu svoj nesúhlas so zasielaním e-mailov poslať na adresu [email protected]

 

 1. PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽIEB A OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNOK A APLIKÁCIE

Tieto podmienky riadia používanie a voľný prístup na webové stránky hosťované pod doménou sk.axahealthkeeper.com a používania aplikácie AXA Health Keeper SK. Prístup k platforme a jej používanie predstavujú prijatie týchto podmienok používateľom. APPS však môže stanoviť špecifické podmienky na odber alebo používanie určitých služieb alebo produktov ponúkaných na webových stránkach a/alebo v aplikácii.

Prístup na webové stránky je zadarmo, okrem nákladov spojených s pripojením prostredníctvom komunikačnej siete poskytovateľa vybraného používateľom. Určité služby sú exkluzívne a poskytované za ďalšiu platbu len určitým používateľom a prístup k nim je obmedzený.

3.1. Registrácia a heslo

Prístup k službám poskytovaným prostredníctvom platformy AXA Health Keeper si vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa, pre ktorú si musí vybrať heslo na osobnú identifikáciu. Pri poskytovaní osobných údajov používateľov platia zásady o ochrane osobných údajov.

Všetky priradené heslá budú osobné a neodcudziteľné, zároveň nie je povolené ich prevádzanie na tretí strany, a to ani dočasne. Všetci používatelia sa preto zaväzujú, že budú na prístup na webové stránky alebo ich služby dôsledne používať priradené heslo a budú ho udržovať v tajnosti. Ak používatelia zistia alebo majú dôvod domnievať sa, že ich heslo sa stratilo, bolo odcudzené alebo ho použili tretie strany, budú o tom čo najskôr riadne informovať APPS.

3.2. Typy použitia, ktoré nie sú dovolené

Používatelia nesmú v žiadnom prípade meniť ani vymazávať aktuálne identifikačné údaje vzťahujúce sa k právam APPS alebo tretích strán. Používatelia môžu pristupovať k obsahu len spôsobmi, ktoré sú im pre tento účel poskytnuté na webových stránkach alebo ktoré sa bežne používajú na internete, za predpokladu, že to nezahŕňa porušenie autorských práv ani práv priemyselného vlastníctva, a že to nespôsobuje žiadne škody vo vzťahu k webovým stránkam alebo na nich uvedeným informáciám či ponúkaným službám.

Všetci používatelia sa zaväzujú používať všetky služby a všetok obsah riadne, primerane a zákonne. Obzvlášť sa mimo iného zaväzujú, že sa zdržia nasledujúcich činností:

 1. Používania obsahu alebo služieb spôsobom alebo na účely, ktoré porušujú zákony, dobré mravy či všeobecne platné obchodné postupy alebo verejný poriadok;
 2. používania obsahu alebo služieb spôsobom, ktorý má následky alebo by mohol mať následky v dôsledku porušenia zákona, dobrých mravov či všeobecne platných obchodných postupov alebo verejného poriadku;
 3. realizácie alebo šírenia informácií, údajov, obsahu, správ, diagramov, nákresov, zvukových alebo obrázkových súborov, fotografií, záznamov, softvéru alebo všeobecne akéhokoľvek obscénneho, urážlivého alebo vulgárneho materiálu alebo materiálu, ktorý podporuje trestné, hanlivé, nepoctivé alebo násilné jednanie alebo je všeobecne v rozpore so zákonom, morálkou, všeobecne uznávanými postupmi alebo verejným poriadkom;
 4. reprodukcie, kopírovania alebo distribúcie obsahu alebo umožnenia verejného prístupu k obsahu prostredníctvom akéhokoľvek spôsobu verejnej komunikácie alebo jeho zmien, ak to neschválil vlastník príslušných práv alebo to nie je povolené zákonom;
 5. porušovania akýchkoľvek práv duševného alebo priemyslového vlastníctva APPS alebo tretích strán;
 6. používania služieb a obsahu takým spôsobom, ktorý poškodzuje alebo protežuje prevádzku platformy;
 7. realizácie podvodných transakcií alebo takých transakcií, ktoré by mohli viesť k nezákonnému alebo podvodnému jednaniu; a
 8. používania obsahu a služieb, a najmä akýchkoľvek informácií akokoľvek obdržaných prostredníctvom platformy na akékoľvek reklamné účely, najmä ak ide o reklamu, komunikáciu na priamy predaj alebo akýkoľvek iný komerčný účel, nevyžiadané správy jednotlivcom alebo nevyžiadanú poštu alebo inú distribúciu či zdieľanie takých informácií.

V súlade so zákonom budú používatelia zodpovední za akúkoľvek ujmu, ktorá spoločnosti APPS môže priamo alebo nepriamo vzniknúť v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností vyplývajúcich z týchto podmienok používania alebo zákona v spojení s používaním webovej stránky alebo aplikácie.

3.3. Používanie webových stránok a aplikácie: zodpovednosť

Každý používateľ bude plne zodpovedný za správne používanie webových stránok podľa platných zákonov a v súlade so zásadami dobrej viery, etiky a verejného poriadku. Používatelia musia dôsledne dodržiavať všetky pokyny poskytnuté APPS týkajúce sa použitia a prístupu, ako je uvedené v týchto podmienkach používania.

Používatelia budú povinní primerane využívať webové stránky a aplikáciu a ich obsah v súlade s možnosťami a účelom, na ktoré boli vytvorené.

Každý používateľ bude výhradne zodpovedať za všetky informácie, názory, poznámky alebo obsah, ktoré môže komunikovať prostredníctvom webových stránok.

3.4. Prehlásenie

3.4.1. K obsahu poskytovanému prostredníctvom webových stránok alebo aplikácie

Ak je niektorá časť obsahu, súborov, informácií, reklám, názorov, konceptov a snímok umiestnených na webovej stránke alebo v aplikácii v rozpore so zákonom, etikou, dobrou vierou a verejným poriadkom, alebo ak obsahuje akýkoľvek typ malvéru alebo podobného softvérového programu, bude okamžite stiahnutá. APPS týmto odmieta všetku zodpovednosť za akýkoľvek obsah, akékoľvek súbory, informácie, reklamu, názory, koncepty a snímky, ktoré nezávisia od webových stránok ani aplikácie alebo ktoré nie sú pod jej správou.

APPS nebude priamo ani nepriamo zodpovedná za zneužitie obsahu webových stránok ani aplikácie používateľmi. APPS týmto odmieta všetku zodpovednosť za akékoľvek  zneužitie obsahu webových stránok alebo aplikácie, plnú zodpovednosť ponesie osoba vstupujúca na stránky alebo do aplikácie alebo osoba, ktorá ich používa.

3.4.2. Na obsah hosťovaný na stránkach s prístupom z webových stránok alebo aplikácie

APPS nezodpovedá za žiadny obsah, súbory, informácie, reklamu, názory, koncepty ani obrázky, ktoré sú vydávané, zverejnené alebo distribuované, priamo alebo nepriamo prostredníctvom akejkoľvek prepojenej webovej stránky, alebo ktoré môžu byť prístupné z webovej stránky alebo aplikácie prostredníctvom odkazov, ani za žiadne služby spojené alebo súvisiace s takými prepojenými stránkami. APPS sa tu podobne zrieka celej zodpovednosti za akékoľvek služby, tovar alebo produkty, ktoré môžu byť poskytnuté tretími stranami prostredníctvom odkazu na webovej stránke, najmä ak proces poskytnutia prebieha priamo na webových stránkach tretej strany, i ak sú tieto stránky zobrazené s označením APPS.

3.4.3. Prevádzka webových stránok a aplikácie

APPS bude poskytovať svoje služby a obsah kontinuálne a s použitím dostupných technológií tak, aby bola ponuka služieb pre používateľa aplikácie a webových stránok uspokojivá. Ak to APPS bude považovať za vhodné, môže realizovať opravy, vylepšenia či zmeny funkcionalít alebo obsahu a rozsahu informácií na webových stránkach či v aplikácii bez toho, aby taká zmena viedla k vzniku iných práv a nárokov než takých, ktoré z takej zmeny priamo vyplývajú.

APPS sa týmto zrieka všetkej zodpovednosti za akúkoľvek ujmu, ktorá môže vzniknúť kvôli dostupnosti či technickej kontinuite prevádzky webových stránok alebo aplikácie v prípade vyššej moci.

APP v každom prípade podnikne všetky kroky potrebné na obnovenie služieb po technickom zlyhaní.

APPS neponesie zodpovednosť za žiadne zneužitie používateľských hesiel na prístup k obsahu či službám webových stránok alebo aplikácie treťou stranou. APPS si vyhradzuje právo ​​kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť prístup k webovým stránkam, rovnako aj poskytovanie akéhokoľvek obsahu prostredníctvom stránok, a to z technických, bezpečnostných alebo kontrolných dôvod alebo z dôvodu údržby, ak dôjde k výpadku siete alebo z akéhokoľvek iného oprávneného dôvodu.

3.5. Duševné a priemyselné vlastníctvo

APPS je kolektívnym autorom webových stránok a aplikácie a je oprávneným vlastníkom všetkých práv priemyselného a duševného vlastníctva, ktoré s tým súvisia.

Je zakázané bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu APPS reprodukovať, distribuovať, verejne komunikovať alebo upravovať či iným spôsobom používať či zneužívať akékoľvek časti obsahu (obrázky, text, design, indexy, tvary apod.), ktorý tvorí webové stránky alebo aplikáciu, alebo databázu a softvér potrebné na ich zobrazovanie alebo prevádzku.

Používatelia nemôžu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu APPS v žiadnom prípade priamo ani nepriamo využívať ani komerčne používať žiadny obsah (obrázky, text, videá, design, indexy, tvary apod.), ktorý tvorí webové stránky alebo aplikáciu.

Všetok obsah, bez výnimiek a obmedzení, tvoriaci tieto webové stránky alebo aplikáciu, teda informácie, fotografie a videá, články, údaje, texty, logá, ikony, obrázky, design a dojem (celkový vzhľad i pocit), zvukové súbory a video súbory, databáza a počítačové aplikácie, sú vlastníctvom APPS alebo sa využívajú podľa licencií tretích strán, ktoré majú všetky práva duševného a/alebo priemyselného vlastníctva na taký obsah.

Vyššie uvedené práva sú chránené platnými zákonmi o duševnom a priemyselnom vlastníctve. Všetky značky a logá spoločnosti AXA uvedené na webových stránkach sú obchodnými alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti AXA.

3.6. Zmeny podmienok

APPS môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo predstaviť nové podmienky, na tento účel bude dostatočné ich oznámenie na webových stránkach.

Ak by došlo k nepredpokladaným právnym, regulačným či iným opatreniam, ktoré by podľa primeraného úsudku APPS zásadne obmedzili poskytovanie služby alebo ju urobili komerčne nerealizovateľnou, APPS bude mať nárok:

(i) zmeniť službu alebo podmienky jej poskytovania za účelom prispôsobenia sa novej situácii;

(ii) ukončiť účinnosť týchto podmienok.

3.7. Rozhodné právo a príslušnosť

Ak sa ako používateľ zdržujete obvykle v členskom štáte Európskej únie (váš domovský štát), budú sa právne predpisy tohto členského štátu vzťahovať na akýkoľvek nárok,  požiadavku či predmet sporu, ktorý vznesiete voči nám a ktorý vyplýva z týchto podmienok používania a súvisí s ich uplatnením alebo s používaním aplikácie a internetových stránok platformy AXA Health Keeper. So svojim nárokom sa môžete obrátiť na ktorýkoľvek vecne a miestne príslušný súd svojho domovského štátu. V ostatných prípadoch súhlasíte s tým, že na riešenie nároku je kompetentní príslušný súd v Španielsku podľa španielskeho práva bez ohľadu na ustanovenia týkajúce sa kolíznych noriem.

 

 1. ODKAZY TRETÍCH STRÁN (PRÍCHODZIE)

Služby platformy AXA Health Keeper môžu zahŕňať technické odkazy, adresáre alebo i vyhľadávače, ktoré používateľom umožňujú prístup na internetové stránky (ďalej len „odkazované stránky”). V týchto prípadoch bude APPS vystupovať ako správca a za obsah a služby na odkazovaných stránkach ponesie zodpovednosť len v takom rozsahu, v ktorom si je vedomá ich nezákonnosti alebo schopnosti poškodiť majetok či práva tretej strany a riadne nedeaktivuje príslušný odkaz.

 

Ak sa používateľ domnieva, že odkazovaná stránka má nezákonný alebo nedostatočný obsah, môže o tom riadne informovať APPS na kontaktnej adrese uvedenej vyššie v prvej časti a v oznámení uviesť nasledujúce informácie:

 1. meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu používateľa;
 2. popis skutočností preukazujúcich nezákonnosť alebo nedostatočnosť odkazovanej stránky; a
 3. výslovné prehlásenie, že informácie v komunikácii sú správne. Také oznámenie v žiadnom prípade nezakladá povinnosť APPS zrušiť príslušný odkaz.

 

Existencia prepojených stránok v žiadnom prípade neznamená, že sa uzavreli dohody s ich manažérmi ani vlastníkmi, ani že zo strany APPS ide o odporučenie, propagáciu alebo súhlas s takýmito prehláseniami poskytovanými na prepojených stránkach, s ich obsahom alebo službami, ktoré sa na týchto prepojených stránkach ponúkajú.

 

APPS nepozná služby ani obsah všetkých odkazovaných stránok a v dôsledku toho nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nezákonnosťou, kvalitou, zastaranosťou, nedostupnosťou, chybami alebo neužitočnosťou obsahu a/alebo služieb na prepojených stránkach, ani za  iné škody, ktoré sa nedajú priamo pripísať APPS.

 

Ak sa používatelia rozhodnú navštíviť a/alebo používať ktorékoľvek z odkazovaných stránok, robia tak na vlastné nebezpečenstvo a musia podniknúť nutné ochranné opatrenia proti vírusom a iným škodlivým prvkom.

 

 1. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY (PRICHÁDZAJÚCE)

Akýkoľvek používateľ internetu, ktorý má v úmysle umiestiť odkazy z vlastných webových stránok na tieto webové stránky, sa bude riadiť nižšie opísanými podmienkami, ktorých neznalosť nevylučuje právnu zodpovednosť takéhoto používateľa:

 1. Odkaz môže byť pripojený len k domovskej stránke týchto webových stránok, ale nesmie byť žiadnym spôsobom reprodukovaný (inline odkazy, hlboké odkazy, prostredie prehliadača alebo hraničné prostredí, kópie textu, diagramy, apod.);
 2. V súlade s platnými zákonmi bude v každom prípade zakázané vytvárať rám (frame) akéhokoľvek druhu okolo týchto webových stránok alebo umožnenie prezerania obsahu prostredníctvom iných internetových adries a celé prehliadanie spoločne s obsahom mimo webovej stránky tak, že:
  (i) skutočne alebo potenciálne zavádzajú alebo klamú používateľa s ohľadom na skutočný zdroj služby alebo obsahu; ii) predstavujú porovnanie alebo nekalú napodobeninu; (iii) využívajú znalosť a prestíž značky AXA; alebo (iv) to inak zakazujú platné právne predpisy;
 3. webová stránka prichádzajúceho odkazu nesmie obsahovať žiadny druh prehlásení ani ukazovateľov o APPS alebo AXA obecne, ich zamestnancoch, klientoch alebo kvalite poskytovaných služieb, ktoré sú nepravdivé, nepresné alebo nesprávne;
 4. na webových stránkach, kde sa odkaz nachádza, nebude v žiadnom prípade uvedené ani naznačené, že spoločnosť APPS poskytla svoj súhlas s vložením odkazu alebo že inak podporuje, spolupracuje, overuje alebo kontroluje služby odosielateľa;
 5. na webových stránkach odosielateľa bude zakázané používať akúkoľvek slovnú, grafickú alebo kombinovanú ochrannú známku alebo akýkoľvek iný rozlišovací znak APPS alebo AXA, s výnimkou prípadov povolených a výslovne uvedených zákonmi a za predpokladu, že je povolený priamy odkaz na webové stránky spôsobom zahrnutým v tomto ustanovení;
 6. webové stránky vytvárajúce odkaz musí byť prísne v súlade so zákonmi a nesmú v žiadnom prípade poskytovať odkaz na vlastní obsah ani obsah tretích strán, ktorý:
  1. je nezákonný, škodlivý alebo v rozpore s morálkou a správnymi postupmi (pornografický, násilný, rasistický, atď.);
  2. skutočne alebo potenciálne podporuje používateľa v tom, aby sa mylne domnieval, že APPS alebo AXA schvaľujú, potvrdzujú alebo inak podporujú myšlienky, výroky či výrazy odosielateľa, či už zákonné alebo nezákonné;
  3. je nevhodný alebo nerelevantný pre činnosť APPS alebo AXA vzhľadom k miestu, obsahu a téme webovej stránky odosielateľa; a
 7. uvedenie takého odkazu nebude v žiadnom prípade znamenať, že medzi APPS a majiteľom príslušnej webovej stránky existuje vzťah alebo že APPS prijíma ponúkaný obsah alebo ponúkané služby prístupné verejnosti alebo že ich schvaľuje.